Programstruktur

Under følger en oversikt over programstrukturen i Horisont Europa. Les mer om de ulike hovedsøylene i Horisont Europa ved å besøke disse undersidene:

Tverrgående del (WIDERA):

I tillegg til disse hovedsøylene finnes det også en tverrgående del (WIDERA, som skal sikre bredere deltakelse og styrking av Det europeiske forskningsområdet (ERA). Hovedinnholdet i denne tverrgående delen skal blant annet bidra til spredning av fremragende kvalitet og reformere og forbedre det europeiske forsknings- og innovasjonssystemet.

Samfunnsoppdrag (Missions):

Nytt av Horisont Europa er de fem samfunnsoppdragene, Missions, et virkemiddel for å løse store samfunnsutfordringer. Gjennom spissede og tidsavgrensede tematiske oppdrag ønsker man å sette viktige tema på den politiske dagsorden, skape et bredt folkelig engasjement for de utvalgte samfunnsoppdragene:

Samfunnsoppdragene finansieres gjennom søyle to, globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv. Det forventes at EU i løpet av høsten 2021 vil lyse ut midler til en rekke prosjekter under de fem samfunnsoppdragsområdene.