Søyle 2: Konkurransedyktig næringsliv

Søyle 2: Konkurransedyktig næringsliv og bransjelederskap (Industrial Leadership) Søyle2_konkurransedyktig næringsliv

Den andre søylen i Horisont 2020 omhandler konkurransedyktig næringsliv og bransjelderskap og har som mål å gjøre Europa til et mer attraktivt sted å investere i industriforskning og innovasjon. Små- og mellomstore bedrifter (SMBer) har fått sitt eget instrument som skal støtte innovative europeiske bedrifter slik at de kan vokse til å bli verdensledende selskaper.

Dette skal oppnås gjennom ordninger innenfor tre satsningsområder:

Innovasjon i SMBer (Innovation in SMEs) vil kunne støttes og finansieres av et eget SMB-instrument. Denne ordningen skal sørge for at innovative SMBer med ambisjoner om å vokse internasjonalt får finansering gjennom hele innovasjonssyklusen. Her kan også enkeltmannsforetak søke. Instrumentet er basert på spesifikke utlysninger (calls) innenfor denne søylen og søyle 3 – samfunnsutfordringer. I motsetning til tradisjonelle søknadsfrister, baserer SMB-instrumentet seg på cut-off datoer, da innsendte søknader blir evaluert opp mot hverandre. Instrumentet er tredelt: Fra mulighetsstudie til kommersaliseringsfase, hvor startfasene har finansierngsbeløp fra € 50.000 – 2,5 millioner. Les mer om SMB-instrumentet her.

Tilgang til risikokapital (Access to risk finance) tar sikte på å minske underskudd på gjeld og egenkapital-finansiering for prosjekter, FoU- og innovasjonselskaper i alle faser av prosjektutviklingen. Sammen med et egenkapitalinstrument for SMBer vil det bygge opp tilgangen til risikokapital.

Lederskap i muliggjørende og industrielle teknologier (LEIT – Leadership in Enabling and Insutrial Technologies) fokuserer på de muliggjørende teknologier (KETs), IKT, romfart,  avansert prosess- og produksjonsteknologi, avanserte materialer samt mikro-, nano- og bioteknologi. Dette er fagområder som har avgjørende betydning for Europas fremtidige konkurransedyktighet. Målet er å finansiere nye løsninger og gjennombrudd innenfor disse feltene som vil øke konkurransedyktigheten, skape flere arbeidsplasser og økt økonomisk vekst;

  • IKT er et fundamentalt satsingsområde i H2020 som ligger under søyle 2, men som likevel er en del av alle hovedsøylene. Potensialet og mulighetene i moderne IKT-systemer vokser samtidig som det er utvikling i elektronikk og mikroteknologi. Dette åpner opp store muligheter for at Europa kan utvikle neste generasjons åpne plattformer, innovative systemer, enheter og applikasjoner.
  • Muliggjørende teknologier (KETsKey Enabling Technologies) er fremtidens teknologi som skal legge til rette for innovasjon og teknologiutvikling. Disse er kjent som KETs eller NMBP – og dekker fagfeltene nanoteknologi, avanserte materialer, bioteknologi og avansert vareproduksjon og prosessteknologi. Herunder ligger satsingområdene vareproduksjon (FoF – Factory of the Future), energieffektive bygg (EeB – Energy efficient Buildings) og bærekraftig prosessindustri (SPIRE – Sustainable Process Industry).
  • Romforskning er også et prioritert område hvor målet er å fostre en kostandseffektiv, konkurransedyktig og innovativ romfartsindustri.

I tillegg til dette ønsker Europakommisjonen at det satses på privat-offentlig samarbeid (PPP – Private-Public Partnerships) og felles teknologi-initiativ (JTI – Joint Technology Initiatives) for å styrke samarbeid og oppnå ønskede resultater innenfor de ovennevnte satsingsområdene.

Les mer om konkurransedyktig næringsliv hos