Søyle 2: Globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv

Søyle 2: Globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv

Under den andre søylen i i Horisont Europa er det etablert seks brede klynger hvor utlysningene og satsingene fokuserer på samfunnsutfordringer og industrielt lederskap. Søylen står for over halvparten av det totale budsjettet, og bidrar til finansiering av store og komplekse samarbeidsprosjekter der næringsliv, offentlige aktører og akademia går sammen om å løse samfunnsutfordringer og øke verdiskapingen.

Under hver av de seks klyngene finner man et arbeidsprogram med temaspesifikke utlysninger som finansierer tematisk forskning og innovasjon gjennom samarbeidsprosjekter. Klyngene er som følger:

Les mer om de seks klyngene og samarbeidsprosjekter på Innovasjon Norges hjemmesider.

Samfunnsoppdrag (Missions):

Nytt av Horisont Europa er de fem samfunnsoppdragene, Missions, et virkemiddel for å løse store samfunnsutfordringer. Gjennom spissede og tidsavgrensede tematiske oppdrag ønsker man å sette viktige tema på den politiske dagsorden, skape et bredt folkelig engasjement for de utvalgte samfunnsoppdragene:

Samfunnsoppdragene finansieres gjennom søyle to, globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv. Det forventes at EU i løpet av høsten 2021 vil lyse ut midler til en rekke prosjekter under de fem samfunnsoppdragsområdene.

Europeiske partnerskap (European Partnerships):

En fjerdedel av midlene i Horisont Europa er satt av til europeiske partnerskap. Gjennom disse partnerskapene oppretter Kommisjonen avtaler om at midler fra programmet skal bevilges og benyttes sammen med midler fra medlemslandene eller fra næringslivet. Mesteparten av disse midlene går til industrirettede partnerskap.

Det er totalt tre typer partnerskap, hvor norske aktører har mulighet til å delta i samtlige:

  • Samfinansierte partnerskap
  • Avtalebaserte partnerskap
  • Institusjonelle partnerskap