Om nettverket

EU-nettverket Horisont 2020-Trøndelag er opprettet med det formål å mobilisere til og øke trøndersk deltakelse i EUs hittil største rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020 (H2020).  Norges forskningsråd finansierer nettverket og bistår med faglig ekspertise gjennom nasjonale kontaktpunkt (NCP) og regionale representanter.

Nettverket består av SINTEF, NTNU, NHO Trøndelag, Innovasjon Norge, Trondheim kommune og Trøndelags Europakontor, som er koordinator for nettverket. Trondheim kommune er det nyeste medlemmet i nettverket, og ble med i januar 2017. De øvrige medlemmene har vært med siden oppstarten 1. april 2015. Du kan lese mer om partnerne i nettverket her.

 

Nettverket mottar årlig 500 000 kroner fra Forskningsrådet, og har en prosjektperiode på inntil tre år.

Nettverket er et støtteapparat og en møteplass for bedrifter, forskningsmiljø og offentlig sektor. Vi har som mål å skape gode og tverrsektorielle møteplasser i regionen, heve H2020-kompetansen blant aktører i Trøndelag, samt bidra til bedre samarbeid mellom nøkkelaktører gjennom læring og deling av mønsterpraksis og utvikling av allianser.

Nettverket kan blant annet bistå med:

  • En-til-en-møter med din bedrift/organisasjon for å kartlegge relevante arbeidsprogram og utlysninger i H2020
  • Kurs i prosjektutvikling og søknadsskriving
  • Temabaserte workshops rettet mot utvalgte utlysninger i H2020
  • Partnersøk
  • Kontakt opp mot relevante nasjonale kontaktpunkt i Forskningsrådet
  • Tilretteleggelse for deltakelse på partnerarrangementer og H2020-informasjonsdager i Europa.

Bakgrunnen for nettverket

1
Horisont 2020s budsjett for 2014-2020.                        Bildet er hentet fra ec.europa.eu.

Norges bidrag i Horisont 2020 er 2,85 prosent av totalbudsjettet for H2020 (rundt 17 milliarder kroner) i løpet av programperioden 2014-2020. Regjeringen har satt som mål at norske aktører skal hente tilbake to prosent av de totale midlene i programmet.

FoU-strategi for Trøndelag gjenspeiles i H2020s satsning på økt kvalitet i internasjonal forskning og utdanning, og potensiale for næringslivet. Det er derfor viktig å ha et nettverk som Horisont 2020-Trøndelag, både for å imøtekomme regionens satsinger og for å bidra til at disse er i tråd med nasjonale og europeiske målsetninger.

Nettverket skal være et støtteapparat og en naturlig møteplass i Trøndelag for næringslivet, FoU-miljøene og offentlig sektor. Dette ønsker vi å gjøre gjennom økt kompetanse, bedre samarbeid mellom nøkkelaktører, læring og deling av good practice og utvikling av allianser

Deltakelse i H2020 betyr mer enn bare tilgang på midler. Tilgang til kompetanse og kunnskap i verdensklasse, samt gode nettverk, er viktig for å kunne heve standarden på norsk forskning og øke konkurranseevnen for norsk næringsliv ved å utvikle nye og innovative produkter og tjenester.

Tverrsektorielt samarbeid vektlegges i H2020, og i Trøndelag finnes det mange muligheter for forskning, innovasjon og verdiskaping i skjæringspunktet mellom forskningsmiljøene, næringslivet og offentlig sektor. Det er et mål for nettverket å koble bedrifter og offentlige virksomheter, som viser innovasjonsvilje og modenhet for deltakelse, med relevante forskermiljø i regionen. Offentlige myndigheter kan få hjelp til å løse sine største samfunnsutfordringer, FoU-aktører har faglig kompetanse på de skisserte områdene og næringslivet ser muligheter i nye teknologier og løsninger.

Les mer her for å se hvilke aktiviteter nettverket planlegger.

Støtten fra Forskningsrådet kommer fra deres program for prosjektetableringsstøtte rettet mot Horisont 2020 (PES2020), som er et av virkemidlene i regjeringens satsing på økt norsk deltakelse i Horisont 2020.