Om nettverket

EU-nettverket Horisont Trøndelag er opprettet med det formål å mobilisere til økt trøndersk deltakelse i EUs hittil største rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa. Norges forskningsråd finansierer nettverket.

Nettverket har valgt å fokusere på tematikken innovasjon i offentlig sektor. Vi er midt inne i den fjerde teknologiske revolusjon med digitalisering og robotisering, og som følge av dette er samfunnet i rask endring. Offentlige organisasjoner står overfor store utfordringer og effektiviseringsbehov i sin tjenesteproduksjon. I tillegg krever samfunnsutviklingen nye løsninger. Det er nødvendig å finne løsninger i samskaping med FoU-miljø og næringsliv, der offentlig sektor selv ikke besitter nødvendig kunnskap for å løse sine oppgaver.

Nettverket er et støtteapparat og en møteplass for bedrifter, forskningsmiljø og offentlig sektor. Vi har som mål å skape gode og tverrsektorielle møteplasser i regionen, heve Horisont Europa-kompetansen blant trønderske aktører, samt bidra til bedre samarbeid mellom nøkkelaktører gjennom læring og deling av mønsterpraksis og utvikling av allianser.

Nettverkets medlemmer er Nord universitet, NTNU, SINTEF, Trondheim kommune, Trøndelags Europakontor og Trøndelags fylkeskommune, som er prosjektleder for nettverket. Forskningsrådet, Innovasjon Norge og KS i Trøndelag er også med som samarbeidspartnere. Du kan lese mer om partnerne i nettverket her.

Nettverket kan blant annet bistå med:

  • En-til-en-møter med din bedrift/organisasjon for å kartlegge relevante arbeidsprogram og utlysninger i Horisont Europa
  • Kurs i prosjektutvikling og søknadsskriving
  • Temabaserte verksteder rettet mot utvalgte utlysninger i Horisont Europa
  • Partnersøk
  • Kontakt opp mot relevante nasjonale kontaktpunkt i Forskningsrådet
  • Tilretteleggelse for deltakelse på partnerarrangementer og Horisont Europa-informasjonsdager i Europa

Horisont 2020s budsjett for 2014-2020. Bildet er hentet fra ec.europa.eu.

Bakgrunnen for nettverket

Norges bidrag under forrige rammeprogram, Horisont 2020 utgjorde 2,85 prosent av totalbudsjettet for Horisont 2020 (rundt 17 milliarder kroner) i løpet av programperioden 2014-2020. Regjeringen satte som mål at norske aktører skulle hente tilbake to prosent av de totale midlene i programmet. Dette målet ble allerede nådd i første halvdel av 2018, og i løpet av hele perioden hentet norske aktører hjem 2,49 prosent av de utlyste midlene. Gitt suksessen under Horisont 2020, har regjeringen nå ambisjoner om å hente hjem 2,8 prosent av midlene fra Horisont Europa.

FoU-strategi og Verdiskapningsstrategi for Trøndelag gjenspeiles i Horisont-programmets satsning på økt kvalitet i internasjonal forskning og utdanning, og potensiale for næringslivet. Det er derfor viktig å ha et nettverk som Horisont Trøndelag, både for å imøtekomme regionens satsinger, og for å bidra til at disse er i tråd med nasjonale og europeiske målsetninger.

Nettverket skal være et støtteapparat og en naturlig møteplass i Trøndelag for akademia, FoU-miljøer, næringsliv og offentlig sektor. Dette ønsker vi å gjøre gjennom økt kompetanse, bedre samarbeid mellom nøkkelaktører, læring og deling av erfaringer og utvikling av tverrsektorielle samarbeid.

Deltakelse i Horisont Europa betyr mer enn bare tilgang på midler. Tilgang til kompetanse og kunnskap i verdensklasse, samt gode nettverk, er viktig for å kunne heve standarden på forskning og øke konkurranseevnen for trøndersk næringsliv ved å utvikle nye og innovative produkter og tjenester.

Tverrsektorielt samarbeid vektlegges i Horisont Europa, og i Trøndelag finnes det mange muligheter for forskning, innovasjon og verdiskaping i skjæringspunktet mellom forskningsmiljøene, næringslivet og offentlig sektor. Det er et mål for nettverket å koble bedrifter og offentlige virksomheter som viser innovasjonsvilje og modenhet for deltakelse med relevante forskningsmiljø i regionen. FoU-aktørenes faglige kompetanse innen de skisserte områdene, og store næringsmuligheter innen ny teknologi og løsninger, gir offentlige myndigheter hjelp til å løse sine største samfunnsutfordringer.

Støtten fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge kommer fra deres program for prosjektetableringsstøtte rettet mot Horisont Europa, såkalte PES-midler, som er et av virkemidlene i regjeringens satsing på økt norsk deltakelse i Horisont Europa.