Hva er Horisont 2020?

I denne linken fra Forskningsrådet finner du en kort film som presenterer Horisont 2020.

Horisont 2020 er EUs program for forskning og innovasjon. Hele 78 milliarder euro skal deles ut over programmets sjuårige periode (2014-2020). Norge er fullverdig deltaker i programmet. Horisont Trøndelag ønsker å mobilisere flere aktører til å delta i Horisont 2020.

Horisont 2020 fokuserer innsatsen på tre felt:

1. Fremragende forskning
Denne prioriteringen har som mål å styrke EUs posisjon som verdensledende innen forskning. Her finner man det europeiske forskningsrådet (ERC), som støtter grensesprengende forskning gjennom attraktiv, langsiktig finansiering innen alle fagfelt. Prioriteringen fokuserer også på videreutvikling og økt bruk av europeiskforskningsinfrastruktur, samt mobilitetsprogrammet Marie Sklodowska Curie, hvor det finnes midler for mobile forskere med fokus på ny kunnskap, nettverk, opplevelser og kvalitetsheving. I tillegg er det fokus på fremtidsteknologier (FET), hvor grensesprengende ideer og visjonær tenkning, premieres.

2. Konkurransedyktig næringsliv og bransjelederskap innen innovasjon
Denne prioriteringen har som mål å gjøre Europa til et mer attraktivt sted å drive industri, gjennom strategiske investeringer i forskning og innovasjon. Det er fokus på industrikompetanse innenfor områder med stor betydning for Europas konkurransedyktighet: IKT; romfart, samt de muliggjørende teknologier (KETs); mikro- og nanoelektronikk; fotonikk; nanoteknologi; avanserte materialer; bioteknologi; avansert prosess- og produksjonsteknologi.

Denne prioriteringen har et spesielt fokus på små og mellomstore bedrifter (SMB) i arbeidet med å skape nye arbeidsplasser og vekst i Europa. Det er opprettet egne buttom-up-instrumenter for å øke deltakelsen blant SMB i H2020: SMB-instrumentet er en skreddersydd finansieringsordning for enkeltbedrifter med stort vekstpotensial, og skal bidra til at innovative forretningskonsepter når markedet. I tillegg har det kommet et nytt instrument, «Fast track to innovation», en finansieringsordning som skal fremme innovasjonsprosjekter og næringslivsdeltakelse i H2020. H2020 åpner også for tilgang på risikokapital, ved å benytte finansieringsinstrumenter for lån og egenkapital.

3. Fokus på syv viktige samfunnsutfordringer
Den tredje prioriteringen fokuserer på helhetlige løsninger på dagens samfunnsutfordringer. Dette krever samarbeid både tverrsektorielt og langs verdikjeder. I arbeidsprogrammet er følgende samfunnsutfordringer inkludert:

1. Helse, demografiske endringer og livskvalitet

2. Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk, bioøkonomi

3. Sikker, ren og effektiv energi

4. Smarte, grønne og integrerte transportløsninger

5. Klima, miljø og ressurser

6. Inkluderende, innovative og reflekterende samfunn

7. Samfunnssikkerhet

I tillegg til disse tre pillarene, kommer:

Les mer om disse satsingsområdene og H2020s programstruktur her

I de første utlysningsrundene ser vi at norske aktører gjør det best innenfor kategorien «samfunnsutfordringer». Her viser tall fra Forskningsrådet at Norge hentet inn 2,6 prosent av midlene. Best var vi innenfor områdene samfunnssikkerhet og energi.