Hva er Horisont Europa?

I denne lenken fra Forskningsrådet finner du flere korte filmer som presenterer Horisont Europa.

Horisont Europa er EUs niende rammeprogram for forskning og innovasjon. Hele 95,5 milliarder euro skal deles ut over programmet sjuårige periode (2021-2027). Norge er fullverdig deltaker i programmet, og norske aktører kan derfor om midler på lik linje med bedrifter, offentlige virksomheter og forskningsinstitusjoner i EU-land.

Horisont Europa deles inn i tre felt:

1. Fremragende forskning
Denne søylen har som mål å styrke EUs posisjon som verdensledende innen forskning. Her finner man det europeiske forskningsrådet (ERC), som støtter grensesprengende forskning gjennom attraktiv, langsiktig finansiering innen alle fagfelt. Prioriteringen fokuserer også på videreutvikling og økt bruk av europeiskforskningsinfrastruktur, samt mobilitetsprogrammet Marie Sklodowska Curie, hvor det finnes midler for mobile forskere med fokus på ny kunnskap, nettverk, opplevelser og kvalitetsheving.

2. Globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv
Denne søylen utgjør mer enn halvparten av hele Horisont Europa-budsjettet. Søylen finansierer store og komplekse samarbeidsprosjekter der næringsliv, offentlige aktører og akademia går sammen om å løse samfunnsutfordringer og bidra til bærekraftig verdiskaping.

Søylen består av seks temaspesifikke klynger som gjennom sine arbeidsprogram og utlysninger stimulerer til å løse samfunnsutfordringer og skape et europeisk industrielt lederskap gjennom samarbeid innen forskning og innovasjon.

Under denne søylen finansieres også europeiske partnerskap og samfunnsutfordringer (Missions).

3. Innovativt Europa (Åpen innovasjon)
Formålet med denne søylen er å bidra til åpen innovasjon og hurtig skalering for SMBer. Her finansieres banebrytende og innovative prosjekter med kommersialiseringspotensial. Innovativt Europa har også en egen ordning for tilskudd og egenkapital for vekst og skalering.

I tillegg til disse tre søylene finnes også en tverrgående del:

Tverrgående del (WIDERA):

I tillegg til disse hovedsøylene finnes det også en tverrgående del (WIDERA, som skal sikre bredere deltakelse og styrking av Det europeiske forskningsområdet (ERA):

Les mer om Horisont Europa hos: