Søyle 3: Samfunnsutfordringer

Søyle 3: Samfunnsutfordringer (Societal Challenges – SC)

Søyle3_samfunnsutfordringerSøyle 3 av H2020 adresserer sju viktige nåværende og fremtidige samfunnsutfordringer i EU. Disse strekker seg fra helse til energi og til samfunnsikkerhet. For å kunne bli tilbudt støtte fra H2020-fondet under denne søylen, er det viktig at prosjektet har en tilnærming som konkretiserer løsninger for å overkomme disse utfordringene. EU ønsker å samle ressurser og kunnskap på tvers av ulike fagfelt, teknologier og disipliner, inkludert samfunnsfag og humaniora i denne søylen.

De sju samfunnsutfordringene i H2020 er som følger:

SC1: Helse og demografisk endring (Health, demographic change and wellbeing)

SC1 tar sikte på å finne forskning- og innovasjonstiltak som holder eldre mennesker aktive og selvstendige lengre, og støtter utviklingen av nye, sikrere og mer effektive helsetiltak. Dette skal også bidra til mer bærekraft i fremtidens helse- og omsorgssystemer, og involverer både privat og offentlig sektor.

Hovedfokuset ligger på persontilpasset helse og omsorg og målene for SC1 er å:

 • Forbedre forståelse av årsakene og mekanismene bak helse, sunn aldring og sykdom
 • Forbedre helseovervåkning og å forebygge, oppdage, behandle og håndtere sykdom
 • Støtte eldre personer til å forbli aktive og sunne
 • Teste og demonstrere nye modeller og verktøy for helse og omsorg

SC2: Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk og bioøkonomi (Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy) 

SC2 ønsker å oppnå en overgang til en mer optimal og bærekraftig bruk av biologiske ressurser, samt bærekraftig produksjon og prosessering i primærnæringer. SC2 er en bred utfordring som vil ha utlysninger innenfor bl.a. biomaseproduksjon innen både land, hav og ferskvann. Bioteknologi er den gjennomgående nøkkelteknologien i denne utfordringen.

SC2 omfatter også matsikkerhet og trygghet, hvor hele verdikjeden og dets aspekter (forbruker, helse, miljø, samfunnsøkonomi) er inkludert. Europeisk bioøkonomi skal skape fremtidens økonomiske grunnlag gjennom bruk av bioteknologi og biobaserte produkter. Samtidig vil det i alle utslysningstekster være krav om at økonomisk vekst innenfor områdene ikke skal gå på bekostning av miljø og økosystemer. I tillegg inngår marin, maritim og ferskvannsrelatert forskning i denne utfordringen.

SC3: Sikker, ren og effektiv energi (Secure, Clean and Efficient Energy)

Målet med SC3 er å støtte overgangen til et mer pålitelig, bærekraftig og konkurransedyktig energisystem i Europa. For å kunne gjennomføre en slik overgang, må ulike utfordringer tas hensyn til; en stadig mer knapp ressurstilgang, økende energibehov og klimaendringer. SC3 er strukturert rundt spesifikke objektiver og forskningsområder:

 • Redusere energibruk og CO2-fotavtrykk
 • Lavkost og lavkarbon kraftforsyning
 • Alternative drivstoff og mobile energikilder
 • Et helhetlig og smart europeisk strømnett
 • Ny kunnskap og teknologi
 • Robust beslutingstaking og offentlig engasjement
 • Markedsbasert energi og IKT-innovasjon

Det første arbeidsprogrammet (2014-2015) hadde tre fokusområder; energieffektivitet, lavkarbon-teknologier og «smart cities & communities».

SC4: Smarte, grønne og integrerte transportløsninger (Smart, Green and Integrated Transport) 

SC4 tar sikte på å øke europeisk transport sin konkurranseevne, og oppnå et europeisk transportssystem som er ressursbesparende, klima- og miljøvennlig, sikkert og som samtidig er samfunnsøkonomisk og til gagn for forbrukerne. SC4 er inndelt i fire hovedområder:

 • Ressurseffektiv og miljøvennlig transport
 • Bedring av mobilitiet, korte ned kø, øke sikkerheten på transport
 • En globalt ledende europeisk transportindustri ved å øke konkurranseevnen
 • Sosioøkonomisk forskning – fremtidsrettede aktiviteter for politikkutforming

Arbeidsprogrammet (2014-2015) fokuserte på tre hovedutlysninger; mobility for growth, green vehicles, small business and fast track innovation for transport.

SC5: Klima, miljø, ressursutnyttelse og råmaterialer (Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials) 

Aktiviteter i SC5 vil bidra til å øke Europas konkurranseevne og råvaresikkerhet. Samtidig skal det miljømessige aspektet og bærekraftigheten fundamentalt tas hensyn til, med mål om å holde den gjennomsnittlige globale oppvarmingen under 2-gradersmålet. Det skal også gis rom for å muliggjøre samfunn og økosystemer til å tilpasse seg klima- og miljøendringer. SC5 fokuserer på innovasjon og forskning med disse spesifikke målene:

 • Opnnå en ressurseffektiv og klimabestandig økonomi og samfunn
 • Bærekraftig forvaltning av naturressurser og økosystemer
 • Bærekraftig forsyning og bruk av råvarer – for å kunne dekke behovet til fremtidens økende befolkning samtidig som tilstrekkelig miljø- og klimahensyn tas

SC6: Inkluderende, innovative og reflekterende samfunn (Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies)

Europa står overfor store sosiale utfordringer når det kommer til å redusere sosiale ulikheter og ekskludering fra samfunnnet. Eksempler på dette er de 80 millionene som står nært fattigdomsgrensen, og 20 % arbeidsledighet blant de unge i EU. SC6 er dermed en bred utfordring som åpner opp for tverrfaglig samarbeid, også innenfor samfunnsvitenskap og humanoira. Nytekning og innovasjon, også i offentlig sektor, står sentralt for å kunne komme med løsninger til disse utfordringene.

Programmet er delt inn i tre hoveddeler:

 • Inkluderende samfunn – fokuserer på inkluderende vekst, politisk tillit, migrasjon, integrasjon, menneskerettigheter og global rettferdighet.
 • Innovative samfunn – styrke EU som innovasjonsunion, sosial innovasjon, kreativitet, effektivt samarbeid tredjepartsland.
 • Reflekterende samfunn, kulturarv og identitet – ivareta den europeiske kulturarven, oversetting mellom medlemsspråk, forskning og studier på europeisk historie og forståelse av bånd til andre deler av verden.

SC7: Sikre samfunn (Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens) 

Den siste samfunnsutfordringen i H2020 omhandler den forskningen og innovasjonen som er nødvendig for å beskytte våre borgere, samfunn og økonomi. Samtidig er det også fokus på å ivareta infrastruktur, tjenester, politisk stabilitet og trygghet.

Hovedmålene for SC7 er å:

 • Håndtere katastrofer og kriser for å ivareta befolkningens sikkerhet. Herunder ligger også tilpassing til forestående klimaendringer.
 • Forebygging og bekjempelse av kriminalitet og terror for å unngå uønskede handlinger og begrense konsekvenser av eventuelle hendelser. Her er det fokus på nye teknologier for å kunne forebygge cyber-krimnalitiet og cyber-terrorisme.
 • Forbedre Europas grensesikkerhet – spenner fra sivil beskyttelse til fredsbevaringsprosesser, og også teknologi som kan forsterke grensene.
 • Forbedre Europas cybersikkerhet samtidig som tilliten blant befolkningen til digitale systemer og personvern ivaretas i fremtiden. Her står også nye cyber-teknologier sentralt for å kunne forebygge sivile og økobomisk-rettede digitale angrep.

Les mer om samfunnsutfordringene hos