Søyle 3: Innovativt Europa (Åpen innovasjon)

Søyle 3: Innovativt Europa (Åpen innovasjon)

Formålet med denne søylen er å bidra til åpen innovasjon og hurtig skalering for SMBer. Her finansieres banebrytende og innovative prosjekter med kommersialiseringspotensial. Innovativt Europa har også en egen ordning for tilskudd og egenkapital for vekst og skalering.

Søylen består av følgende deler:

Det europeiske innovasjonsrådet (EIC):

  • EIC Accelerator:
    Akseleratoren retter seg mot bedrifter med markedsskapende innovasjonsprosjekter som har et stort potensial for å vokse internasjonalt. Her kan bedrifter søke om både tilskudd og egenkapital. EIC Accelerator er i hovedsak tematisk helt åpent og retter seg til enkeltbedrifter. Innovasjonen må imidlertid bidra til å løse ett eller flere av FNs bærekraftsmål.

    Innovasjon Norge kan tilby rådgivning, veiledning og kursing underveis i søknadsløpet. Mer om dette her.

  • EIC Pathfinder:
    Pathfinder er et instrument rettet mot tidlig-fase forskningsprosjekter med muligheter for teknologiske gjennombrudd og kommersialisering. Her er det både muligheter for forskningsinstitutter eller forskningstunge bedrifter til å søke prosjekter og støtte sammen med tre partnere fra tre land eller som enkeltforetak. Dette er en ny og forbedret versjon av det tidligere instrumentet Future Emerging Technologies (FET).

    Les mer om EIC Pathfinder hos Forskningsrådet.

Europeiske økosystemer for innovasjon (EIE):

Disse økosystemene komplementerer EIC og EIT gjennom innovative aktiviteter i både Horisont Europa, men også gjennom andre rammeprogrammer. Programmet knytter således sammen samtlige økosystemer for innovasjon. Midlene som lyses ut her skal derfor støtte samarbeid mellom innovasjonsøkosystemer på tvers av fagområder, regioner og land i Europa.

Gjennom EIE tar EU sikte på i skape mer koblende, inkluderende og effektive innovasjonsøkosystemer, som skal støtte opp om skaleringen av bedrifter og akselerere innovasjon for å løse viktige utfordringer.

Det europeiske instituttet for innovasjon (EIT)

EIT finansierer kompetansenettverk, såkalte Knowledge and Innovation Communities (KIC). Formålet med disse KIC-ene er å samle nøkkelaktører innen forskning, utdanning og næringsliv for å styrke Europas innovasjonsevne innenfor eksempelvis energi- og klima, digitalisering, matproduksjon og helse. EIT og KIC-ene tilbyr også en rekke aktiviteter og programmer til oppstarts- og vekstbedrifter.

Les mer hos: