Partnere

Horisont 2020-Trøndelag er et nettverk etablert i samarbeid mellom følgende partnere:

Trøndelags Europakontortrondelag-europakontor-logo

Trøndelags Europakontor (MNEO) er nettverkets koordinator og representerer en bred medlemsbase i Trøndelag, med følgende medlemmer: Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim Kommune, Innherred samkommune, Høgskolene i Nord- og Sør-Trøndelag, NIBIO, Sparebank1 SMN, Husbanken region Midt-Norge, NTNU og SINTEF. Koordineringsarbeid og ledelse av nettverket vil derfor bli MNEOs viktigste rolle, da Europakontoret har som formål å styrke den regionale kontaktflaten og øke internasjonaliseringstiltak for sine medlemmer, gjennom bedre samhandling og alliansebygging.

 

NHO Trøndelag

NHO Trøndelag har god kunnskap om næringslivet i Trøndelag og deres behov, og vil være lokal pådriver i arbeidet og gi råd til medlemmene. Nettverkets mål samsvarer med NHOs målsettinger om å legge til rette for innovasjonsutvikling i regionalt næringsliv gjennom europeisk samarbeid. Dette er med på å å øke konkurransekraften som igjen bidrar til økonomisk vekst og nye arbeidsplasser i regionen.

 

innovasjon-norge-logoInnovasjon Norge

Gjennom Enterprise Europe Network (EEN) har Innovasjon Norge Sør-Trøndelag (INST) vært en aktiv pådriver og bidragsyter i regionale nettverk og møteplasser for EU-relevante tema og H2020. INST/EEN jobber med mobilisering og kvalifisering av bedrifter til H2020. De vil delta i planlegging og gjennomføring av nettverkets aktiviteter som er relevante for deres oppdrag.

 

sintef-logoSINTEF

SINTEF har solid erfaring med EU-prosjektdeltakelse og ledelse. SINTEF bidrar inn i nettverket med kontakt opp mot verdifulle europeiske nettverk, samt økonomisk og juridisk kompetanse for H2020-deltakelse. SINTEF motiveres av tilgangen til en utvidet regional kontaktflate, da de ønsker å få med seg nye bedrifter og offentlige virksomheter inn i prosjektsamarbeid. STIM-EU-ordningen er svært viktig for at SINTEF skal kunne øke innsatsen inn mot H2020 og den premierer forskningsinstitutter som tar med seg norsk industri og offentlig sektor.

 

NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU)

NTNU stiller med verdifull erfaring gjennom deltakelser i mange EU-prosjekter. NTNU har satt seg høye mål om å doble deltakelsen i EUs rammeprogrammer i den neste sjuårsperioden. Oversikt over bedrifter og andre virksomheter i Trøndelag som kan kobles opp mot relevante forskningsmiljøer på NTNU, er av stor verdi for NTNU. NTNU bidrar også med IPR-kompetanse i EU-prosjekter.

 

offisiell-logo-nfrForskningsrådet

H2020-Trøndelag er ett av åtte EU-nettverk som finansieres av Norges forskningsråd, og er et virkemiddel i arbeidet med å mobilisere til økt deltakelse i H2020. I tillegg til økonomiske midler, bidrar Forskningsrådet med faglig støtte gjennom de nasjonale kontaktpunktene (NCP) og de regionale representantene.

Les mer om de åtte nettverkene.