Partnere

Horisont Trøndelag er et nettverk etablert i samarbeid mellom følgende partnere:

Trøndelag fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune er sektornøytral, og har nær kontakt med akademia, næringsliv og myndigheter. Samtidig utgjør fylkeskommunen en aktiv bestiller av offentlig tjenesteinnovasjon, og en sentral problemeier når det kommer til innovasjon i offentlig sektor. Følgelig har fylkeskommunen et sterkt eierskap til tematikken som nettverket har valgt, og er godt rystet til å koordinere en sektoroverskridende satsing på å øke Trøndelags utbytte av deltakelse i prosjekter tilknyttet Horisont 2020.

Innovasjon Norge

Gjennom Enterprise Europe Network (EEN), har Innovasjon Norge Sør-Trøndelag (INST) vært en aktiv pådriver og bidragsyter i regionale nettverk og møteplasser for EU-relevante tema og Horisont 2020. INST/EEN jobber med mobilisering og kvalifisering av bedrifter til Horisont 2020. De vil delta i planlegging og gjennomføring av nettverkets aktiviteter som er relevante for deres oppdrag.

Nord universitet

Nord universitet har sterk entreprenørskapskompetanse. Når det gjelder å identifisere og oppsøke bedrifter som potensielt kan delta i Horisont 2020-prosjekt, vil Nord universitet følgelig være en ressurs for nettverket. Universitet har lang erfaring med å arbeide tett med næringslivet, og har et stort kontaktnett blant bedrifter i Midt-Norge. Videre har Nord universitet satt seg som mål å øke sin Horisont 2020-prosjektportefølje. Universitet har hatt god erfaring med nettverksarbeid tilknyttet Horisont 2020 for Nord-Norge, og ønsker nå å videreføre dette engasjementet til campus i Trøndelag.

Se oversikt over forskningsgrupper og -prosjekter ved Fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag (Levanger) her.

Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU)

NTNU stiller med verdifull erfaring gjennom deltakelser i mange EU-prosjekter. NTNU har satt seg høye mål om å doble deltakelsen i EUs rammeprogrammer i den neste sjuårsperioden. Oversikt over bedrifter og andre virksomheter i Trøndelag som kan kobles opp mot relevante forskningsmiljøer på NTNU, er av stor verdi for NTNU. NTNU bidrar også med IPR-kompetanse i EU-prosjekter.

Trondheim kommune

Trondheim kommune utgjør en sentral problemeier når det kommer til dette nettverkets valgte tematikk, innovasjon i offentlig sektor. Som kjent, er Trondheim regionens mest folkerike kommune. Dermed er effektiviseringsbehovet i kommunens tjenesteproduksjon av betydelig størrelse. Som aktiv bestiller av offentlig tjenesteinnovasjon, kan Trondheim kommune formidle aktuelle behov tilknyttet innovasjon i offentlig sektor til akademia, FoU-aktører og næringsliv. Gjennom regionalt sektoroverskridende samarbeid vil det kunne utvikles flere innovative løsninger, der offentlig sektor ikke besitter nødvendig kunnskap for å løse sine oppgaver.

SINTEF

SINTEF har solid erfaring med EU-prosjektdeltakelse og ledelse. SINTEF bidrar inn i nettverket med kontakt opp mot verdifulle europeiske nettverk, samt økonomisk og juridisk kompetanse for Horisont 2020-deltakelse. SINTEF motiveres av tilgangen til en utvidet regional kontaktflate, da de ønsker å få med seg nye bedrifter og offentlige virksomheter inn i prosjektsamarbeid. STIM-EU-ordningen er svært viktig for at SINTEF skal kunne øke innsatsen inn mot Horisont 2020, og den premierer forskningsinstitutter som tar med seg norsk industri og offentlig sektor.

Trøndelags Europakontor

Trøndelags Europakontor representerer en bred medlemsbase i Trøndelag, med følgende medlemmer: Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Trøndelag, Trondheim Kommune, Levanger kommune, Verdal kommune, Inn-Trøndelags-regionen, Nord universitet, SpareBank1 SMN, TrønderEnergi, NIBIO og SINTEF. Europakontoret har som formål å styrke den regionale kontaktflaten, samt å øke internasjonaliseringstiltak for sine medlemmer. Dette gjennom en satsing på alliansebygging og regional samhandling. Europakontorets tilstedeværelse i Brussel legger tilrette for at kontoret kan speide etter relevant kunnskap og kompetanse tilknyttet Horisont 2020, og videre delta aktivt i å finne partnere som kan bidra til problemløsning i Trøndelag.