EU-nettverk i Norge

Klikk her for å se Forskningsrådets oversikt over alle regionale og tematiske EU-nettverk.

Til sammen dekker de femten nettverkene hele Norge. Målet med nettverkene er å bidra til økt mobilisering og deltakelse fra norsk side i Horisont Europa, gjennom økt kompetanse, bedre samarbeid mellom nøkkelaktører, læring og deling av “good practice” og utvikling av allianser.

Samtlige nettverk har fått støtte gjennom Norges forskningsråd og Innovasjon Norge sine PES-midler:

PES-midlene skal bidra til å avlaste kostnader for norske søkere forbundet med utforming av prosjektforslag. PES-midlene skal videre bidra til generell kompetanseheving om deltakelse i Horisont Europa blant norske søkere, og til
• at kvaliteten på innsendte søknader blir bedre
• at antall søknader med norsk deltakelse går opp
• at nye søkere mobiliseres til å delta i EU-prosjekter