Ulike prosjektetableringsstøtte-ordninger fra Forskningsrådet (PES)

Tekst lånt fra Norges Forskningsråd

PES Horisont Europa – Støtte til prosjektetablering og posisjonering

Denne ordningen er for næringsliv, offentlige aktører og andre søkere som ikke har årlig PES-rammebevilgning fra Forskningsrådet. Du kan få støtte til å dekke deler av kostnadene knyttet til å delta i en Horisont Europa-søknad – som for eksempel timer, reiser og innkjøp av tjenester fra eksterne. Fra 2023 blir PES-støtten kun utbetalt dersom den innsendte EU-søknaden oppnår “threshold” eller bedre.

Søknadsfrist er løpende og prosjektvarighet er på 1-12 måneder. 

Les mer her

PES Horisont Europa rammebevilgning for 2023 og 2024

Denne ordningen er for store forskningsorganisasjoner som universiteter, høgskoler, institutter og helseforetak. Det blir søkt om en fast sum som mottakeren selv forvalter. Midlene skal bli brukt til strategisk arbeid, påvirknings- og posisjoneringsarbeid, kompetansebygging og utarbeiding av prosjektforslag til EUs Horisont Europa.

Søknadsfrist er onsdag 15. mars og prosjektvarighet er på 12-24 måneder.

Les mer her.