Søk om hospitering ved Forskningsrådets Brusselkontor!

Er du interessert i EUs forsknings- og innovasjonsarbeid? Våren 2020 har Forskningsrådets Brusselkontor en ledig hospitantstilling, spesielt for deg med erfaring innenfor Horisont 2020.

Forskningsrådets kontor i Brussel skal fremme norske interesser i EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer, bistå norske forsknings- og innovasjonsaktører med kontakter og nettverksbygging i EU-systemet, og gjennom dette bidra til å øke norske aktørers deltakelse i europeisk forsknings- og innovasjonssamarbeid.

Kontoret er en del av et organisert samarbeid med Innovasjon Norge og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku), gjennom Kunnskapskontoret (Norcore). Kunnskapskontoret er etablert for å gi et mer helhetlig tilbud til norske aktører innenfor områdene utdanning, forskning og innovasjon.

Ordningen kan søkes av ansatte ved norske offentlige og private universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter, ansatte i fylkeskommuner med ansvar knyttet til regionale forskningsfond, ansatte i EU-klyngene, samt ansatte i Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Forskningsinstituttenes Fellesarena (FFA).

Dette tilbyr Norges Forskningsråd

Som hospitant hos Forskningsrådets Brusselkontor vil du få en unik mulighet til å bidra til å øke den norske suksessen i Horisont 2020. I tillegg kan du opparbeide deg kunnskap og innsikt om forskning og innovasjon i EU og andre institusjoner som er representert i Brussel. Du vil også kunne tilegne deg verdifull innsikt i utviklingen av neste rammeprogram, Horisont Europa. Innenfor rammen av Kunnskapskontoret, vil du arbeide sammen med kolleger fra Innovasjon Norge og Diku. Du blir også en del av et internasjonalt kontorfellesskap, med kollegaer fra sveitsiske SwissCore.

Oppgaver

I perioden vil du inngå som en del av staben ved Kunnskapskontoret, og delta i det løpende arbeidet ved kontoret. Det legges spesielt vekt på arbeid som vil bidra til økt deltakelse i Horisont 2020 og Horisont Europa. Du vil også få anledning til å delta i ulike fora, f.eks. IGLO-nettverket (Informal Group og Liason Offices), inkludert arbeidsgrupper i regi av IGLO. Arbeidet vil gi anledning til å etablere viktige internasjonale nettverk og allianser. I tillegg vil hospitanten delta i kontorets generelle aktiviteter, med særlig vekt på oppfølging av grupper som kommer fra Norge, arbeid med nyhetsbrev, informasjonsformidling osv.

50 prosent av arbeidstiden kan benyttes til prosjekter/opplegg i regi av egen arbeidsgiver.

Krav til kandidater

Følgende krav stilles til kandidatene:

  • Erfaring fra arbeid med Horisont 2020.
  • Beherske engelsk godt, både skriftlig og muntlig

Søknadsfrist: 15. desember 2019.

Les mer om praktiske forhold og krav til søknaden her.