Regjeringen presenterer Europeiske programsatsinger for 2021-2027

Fredag 9. april presenterte Regjeringen en fullstendig liste over hvilke EU-programmer som Norge vil delta i for perioden 2021-2027. Listen bærer preg av at det legges stor vekt på programmer som stimulerer til grønn omstilling og økt digitalisering.

Innen forskning og utdanning, videreføres Norges involvering i det europeiske samarbeidet gjennom programmene Horisont Europa og Erasmus+. Samtidig vil Norge søke deltakelse i EUs forsvarsfond og digitaliseringsprogrammet DIGITAL for første gang. I løpet av våren vil dette behandles i Stortinget.

Horisont Europa har et totalbudsjett på omtrent 960 milliarder norske kroner for hele programperioden. Kommende Horisont Europa-utlysninger demonstrerer hvordan EU målrettet ønsker å finne nye løsninger på en rekke samfunnsaktuelle problemstillinger. Du kan lese mer om Horisont Europa-programmet her.

Horisont Trøndelag arbeider kontinuerlig med å koble trønderske aktører på europeiske forsknings- og innovasjonsprosjekter. Dette gjennom å identifisere relevante utlysninger, og opprette dialog mellom regionale aktører og potensielle prosjektpartnere i Europa. Regjeringens satsning viser at det er stor politisk interesse for å videreføre det norske samarbeidet med EU, med sikte på å sammen utvikle ny kunnskap og styrke europeisk konkurransekraft. 

Under følger den fullstendige listen over hvilke EU-programmer som Regjeringen ønsker at Norge skal delta i (2021-2027):

 • EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa
 • EUs rammeprogram for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, Erasmus+
 • EUs program for kultursektoren og audiovisuell sektor, Kreativt Europa
 • EUs romprogram
 • EUs helseprogram EU4Health
 • EUs ordning for sivil beredskap (UCPM)
 • Det europeiske forsvarsfondet (EDF)
 • Digitalt Europa (Digital)
 • Delen om sysselsetting og sosial innovasjon (EaSI) i Det europeiske sosialfondet+ (ESF+)
 • Deler av programmet for det indre marked
 • Finansieringsprogrammet InvestEU