Programstruktur: Andre muligheter i H2020

Programstruktur: Andre muligheter i H2020

I tillegg til de tre søylene i H2020, finnes det også andre mulige støtteordninger som inngår i programstrukturen. Dette gjelder de følgende områdene:
H2020_andre muligheter

Skjermbilde 2015-09-08 11.12.41

Forskning med og for samfunnet (Science with and for society – SWAFS) 

Målet er å bygge effektivt samarbeid mellom forskning og samfunn for å kunne rekruttere nye forskningstalenter og forene forskning med sosial bevissthet og ansvar. Herunder er det fokus på kjønnsbalanse, etikk og involvering av hele samfunnet i forskning.

I det foregående arbeidsprogrammet fant man utlysninger som omhandlet forskerutdanning og attraktivtet blant unge, promotering av kjønnsbalanse, integrering av samfunnet i vitenskap og fremming av ansvarlig forskning.

Partnerskap for økt deltakelse og forskningskvalitet (Spreading Excellence and Widening Participation) 

WIDESPREAD fokuserer på å optimisere hvert medlemslands indivduelle styrker, slik at det europieske forskningsområdet (ERA) blir mer effektivt og strømlinjeformet. Dette er basert på de store forskjellene mellom EUs medlemsland når det kommer til forskningskvalitet- og ressurser. Målet er at europeiske forskningsmiljø skal inngå partnerskap på tvers av landegrenser for å heve kvaliteten i Europa.

Søknadene til slike prosjekt må komme fra EU-land som trenger å utvikle sin forskning og vekst, men norske institusjoner og forskere står fritt til å delta som aktuelle partnere i søknadene. Norske forskningsmiljø kan dermed være mentorere eller partnere for søkerlandene, som vil føre til merverdi gjennom et tettere europeisk forskningsmiljø.

Det europeiske innovasjons- og teknologiinstituttet (European Institute of Innovation and Technology – EIT) 

EIT skal øke innovasjonskapasiteten i Europa ved å satse på og kombinere de tre delene av kunnskapstriangelet i Knowledge and Innovation Communities (KIC); klimaforandringer (Climate KIC), bærekraftig energi (KIC InnoEnergy) og IKT-innovasjon (EIT ICT Labs). I 2014 oppstod det også to nye slike kunnskap- og innovasjonssamfunn; innovasjon i sunt liv og aktiv aldring og et som omhandler råmaterialer. Mellom 2016-2018 er det planlagt tre nye KICs – merverdi-produksjon, Food4Future og urban mobilitiet.

Dette programmet skiller seg fra tradisjonelle EU-finansierte forskningsprogram ved at støttegraden kun er på 25%. Verdien ligger i deltakelsen i KIC-nettverkene, som er store og krysser landegrenser innad i Europa. Målet er at innovasjonsgapet som eksisterer mellom europeiske land i dag, skal kunne reduseres betraktelig.

Fast track to Innovation Pilot (FTI 2015-2016)

Dette er et helt nytt bottom-up-instrument lansert av Europaparlamentet for å fremme innovasjonsaktiviteter og næringslivsdeltakelse i programmet. Hensikten med pilotprogrammet er blant annet å øke SMB-deltakelsen i Horisont 2020.

Ordningen skiller seg fra SMB-instrumentet, blant annet ved at den retter seg mot små konsortier (mellom 3-5 samarbeidspartnere) og ikke enkeltbedrifter. Viktig for partnerskapet er sterk deltakelse fra industri (i prosjekter med tre partnere må to være aktører fra bedrift/industri; i prosjekter med fem partnere må tre partnere representere bedrift/industri. Alternativt må 60 % av prosjektbudsjettet allokeres til bedrift/industripartnere).

Finansieringsordningen skal redusere tiden det tar fra en innovativ idé når markedet. I tillegg skal ordningen stimulere privat sektor til å øke sine investeringer i forskning og innovasjon. FTI promoterer forsking og innovasjon som fører til økt verdiskapning, og skal sørge for en raskere utvikling av teknologi til innovative produkter, prosesser og tjenester.

Les mer om disse mulighetene hos