Jobber for å skape synergier i Trøndelag

10.juni hadde vi kick-off for nettverket Horisont 2020-Trøndelag i Trondheim. 75 regionale representanter fra bedrifter, forskningsmiljøer og offentlig sektor, deltok på arrangementet.

Kick-off’en var ment som en oppstart for nettverksdeltakerne og var en arena for å bli kjent med hverandre og nettverkets målsetninger. På programmet sto blant annet Fylkesordfører Tore O. Sandvik, prosjektleder for Ski-VM i Trondheim, Guri Hetland, samt informasjon om mulighetsrommet for bedrifter og offentlig sektor i Horisont 2020 (H2020). Du kan laste ned alle presentasjonene fra 10.juni på våre hjemmesider.

Guri Hetland presenterer prosjektet «Snow for the Future», 10.juni. Foto: Trøndelags Europakontor

Guri Hetland presenterer prosjektet «Snow for the Future», 10.juni. Foto: Trøndelags Europakontor

Kartlegging av behov i Trøndelag

Det viktigste arbeidet for selve oppstarten av nettverket, foregikk i fire temabaserte diskusjonsgrupper den 10.juni. Temaene vi hadde valgt ut gjenspeiler brede områder hvor det er mye aktivitet og høy kompetanse i Trøndelag: energi, havrommet og IKT. I tillegg hadde vi en åpen diskusjonsgruppe, for de som ikke kjente seg igjen i nevnte tema. Denne gruppen diskuterte blant annet regionale behov for H2020 kompetanseheving og overføring, samt hvordan man kan ta i bruk det eksisterende virkemiddelapparatet i nettverkets arbeid. Gruppedeltakerne fikk presentert seg selv, sitt område og sin motivasjon for deltakelse i nettverket. I tillegg fikk deltakerne muligheten til å komme med konkrete bestillinger til nettverkets styringsgruppe, og hvilke aktiviteter vi bør tilby for å legge til rette for flere og bedre søknader til H2020. Dette vil hjelpe nettverket med å spisse arbeidet mot tematiske satsinger.

I tillegg har vi bedt nettverksdeltakerne om å fylle ut en profil for H2020 (utviklet av Forskningsrådet). Svarene vi får her vil bli del av en deltakerdatabase, og legge føringer for videre aktivitet. Det vil også bli gitt mulighet til å presentere seg selv og sine prosjektideer for nettverket og potensielle partnere, dersom det er ønskelig.

 

Tverrsektorielt samarbeid vektlegges

Horisont 2020-Trøndelag skal skape naturlige møteplasser på tvers av sektorer i regionen. EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020, setter krav om brede partnerskap i de prosjektene som får tildeling. Programmet er et verktøy for å få Europa ut av den økonomiske krisen, og dette krever samarbeid mellom problemeiere (offentlig sektor), fagmiljøer og de som skal utvikle nye teknologier og løsninger. Ideene skal nå markedet for å kunne skape bærekraftig vekst, nye arbeidsplasser og øke Europas internasjonale konkurranseevne. Dette bør trønderske aktører være en del av, da vi sitter på svært mye kompetanse og potensielle løsninger til Europeiske utfordringer i vår region.

I aktivitetene vi planlegger framover, vil vi legge vekt på å knytte gode prosjektideer opp mot prioriteringene i kommende arbeidsprogram for H2020. Det vil også være et mål å skape synergier mellom regionale prosjektideer der det finnes felles tematiske utfordringer og løsninger til disse. Vi ønsker å tydeliggjøre offentlig sektors rolle som problemeier og hvordan de kan arbeide for å bli bedre bestillere av innovative løsninger. På denne måten håper vi å engasjere bedrifter og forskermiljø i regionen som sitter på- og motiveres av å utvikle de gode prosjektene.

I arrangementskalenderen på våre hjemmesider, finner du planlagte aktiviteter for 2015. Kalenderen er stadig under utvikling, og vi håper å kunne legge til rette for deg som nettverksdeltaker.

 

Her kan lese mer om bakgrunnen for nettverket og våre målsettinger.

 

Alliansebygging ut mot Europa

I tillegg til kompetanseheving og -overføring, legger nettverket vekt på å bygge gode allianser – ikke bare mellom partnere i regionen, men også ut mot Europa. De fleste H2020-prosjekter krever partnerskap med minimum tre aktører fra tre ulike land. Medlemmene i styringsgruppa for nettverket, deltar i sentrale regionale og europeiske nettverk som vil brukes i arbeidet med å etablere nyttige allianser (eksempelvis ERRIN, EARTO, EEN, EFARO, EATIP og EFTP). Nettverksdeltakerne få veiledning og tilgang til partnersøkstjenester, i tillegg til at vi ønsker å få med flere trønderske aktører som deltakere på brokerage seminarer og andre nettverkingsarrangementer i Europa. Et godt eksempel på vårt arbeid på dette området, kan du lese i denne saken.

 

Samarbeid mellom de åtte EU-nettverkene og Forskningsrådet

Til sammen har åtte EU-nettverk fått støtte fra Forskningsrådet. Nettverkene dekker store deler av landet, og det er et mål at vi samarbeider og bygger på hverandres erfaringer. Nettverkslederne har to offisielle møter i året, hvor vi presenterer nettverkenes utvikling og diskuterer hvilke områder og aktiviteter vi kan samkjøre og samarbeide om.

Forskningsrådet bidrar med faglig kompetanse gjennom sine nasjonale kontaktpunkter på de ulike fagområdene i H2020, og de regionale representantene. Det er viktig at vi skaper gode synergier i arbeidet for å nå et felles mål: å mobilisere til- og øke norsk deltakelse i H2020.

 

Vi i styringsgruppa for Horisont 2020-Trøndelag ser fram til å planlegge nettverkets videre aktiviteter med deg og følge utviklingen til deltakerne!

Nettverksmedlemmer_logo

 

Husk også å melde deg på vårt nyhetsbrev, for å få oppdatert informasjon om nettverkets aktiviteter og utvikling.

Du kan også følge vår aktivitet på Twitter (H2020trondelag), Facebook og LinkedIn (Horisont 2020-Trøndelag).