Horisont Europa er i forandring!

 

Hvordan skal nye Horisont Europa se ut?

 

Etter planen lanserer EU det tiende rammeprogrammet for forskning og innovasjon (“FP10”) i 2028. Nå starter arbeidet med å utvikle posisjoner og prioriteringer, og her ønsker vi innspill fra norske aktører.

 

Horisont Europa avsluttes i 2027 og fra 2028 starter EU etter planen opp sitt tiende rammeprogram for forskning og innovasjon (FP10). Sammen med Kunnskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Innovasjon Norge inviterer vi til åpen konferanse 7. mars. Dette er spørsmål vi ønsker innspill til: 

 

  • Hvilke erfaringer har norske aktører gjort med Horisont Europa?
    • Hva bør videreføres og hva bør forbedres eller endres?
    • Hva bør være norske hovedprioriteringer for FP10?

 

Diskusjonene rundt hvordan FP10 bør se ut er allerede i full gang. Kommisjonen vil trolig legge frem et første forslag til nytt rammeprogram i løpet av første halvår 2025. Dette forslaget vil bygge på den pågående sluttevaluering av Horisont 2020 og en midtveisevaluering av Horisont Europa.

 

I tillegg er det opprettet en høynivå ekspertgruppe som mot slutten av 2024 vil gi anbefalinger om viktige veivalg for FP10. Det er med andre ord fra nå og cirka ett år frem i tid at mulighetene for å påvirke utformingen av det neste rammeprogrammet er størst.

 

Norge har helt siden EØS-avtalen trådte i kraft i 1994 vært assosiert land med fulle rettigheter til å delta i rammeprogrammene, på lik linje med land innenfor EU.

 

Deltagelse i EUs rammepeprogrammer er det viktigste instrumentet for internasjonalisering av norsk forskning og innovasjon. Det er derfor viktig for Norge at FP10 får en utforming som er mest mulig i tråd med norske behov og prioriteringer. Nå starter derfor arbeidet med å utvikle norske posisjoner og prioriteringer for FP10. 

 

Her finner du mer informasjon om og mulighet til å melde deg på konferansen.