Trondheimsbedriften Planktonic får støtte fra EU

Trondheimsbedriften Planktonic er kommet langt i utviklingen av et nytt konsept for fôring innenfor oppdrettsnæringen, og har med en solid forretningsplan kvalifisert seg til prosjektstøtte fra EU gjennom Horisont 2020s SMB-instrument.

SMB-instrumentet er et verktøy skreddersydd for små og mellomstore bedrifter. Her kan enkeltbedrifter søke finansiell støtte fra EU til innovative forretningskonsepter de vil ha ut på markedet. Norge er fullverdig deltaker i Horisont 2020, og norske bedrifter kan derfor søke dette instrumentet. Bedrifter som er høyinnovative, med en klar kommersiell ambisjon og potensial for vekst og internasjonalisering, er hovedmålgruppen for SMB-instrumentet.

Planktonic er nå i forhandlingsfasen i fase 2 av SMB-instrumentet, med planlagt oppstart 1. februar dersom forhandlingene fører gjennom. I fase 2 får bedriften finansiell støtte for å videreutvikle sitt konsept gjennom testing, oppskalering og markedstilpasning. Planktonic har kommet frem til et nytt fôringsregime for marin fisk, en ny teknologi som kan løse et av de største problemene i oppdrettsnæringen, nemlig startfôring for fiskelarver. Dagens fôringsregimer fører til lav vekst og høy dødelighet, mens Planktonics teknologi har forbedret disse verdiene med 100 %.

Teknologien har stort potensial, med høy salgsverdi og med mulighet til å skape mange arbeidsplasser. Planktonic søkte også fase 1 i SMB-instrumentet; her fikk de midler til å gjennomføre et mulighetsstudie for sitt konsept, som la grunnlaget for å søke fase 2.

I fase 2 i SMB-instrumentet legges det stor vekt på at bedriften har en god forretningsplan, og at man har en plan for hvordan produktet skal ut i markedet. Under kick-off for Horisont 2020-Trøndelag, fikk vi høre at Planktonic erfarer at dette instrumentet er enklere enn andre SMB-rettede programmer, blant annet fordi man kan stå som enesøker. Samtidig er det ikke behov for budsjettfordelinger mellom deltakere, midlene kommer direkte fra EU (ikke gjennom forskningsråd i ulike land), og instrumentet har en høy støtteprosent (normalt 70 prosent av direkte kostnader). I fase 2 bevilger EU mellom € 0,5-2,5 millioner per prosjekt, i tillegg til at man får gratis bedrifts-rådgivning.

Les mer om SMB-instrumentet på Enterprise Europe Network sine nettsider

Les mer om Forskningsrådets tips til gode EU-prosjektforslag her

Denne saken ble først publisert på Trøndelags Europakontor sine sider, www.mid-norway.no