Søk forsterkningsmidler for deltakelse i Horisont 2020!

Norges Forskningsråd lyser nå ut forsterkningsmidler til norske deltakere i verdens største forskningsprogram, Horisont 2020. Intensjonen bak forsterkningsordningen er å gjøre det mulig for flere norske aktører å innta en sentral rolle i Horisont 2020-prosjekter. Dermed vil flere norske aktører få tilgang på kunnskapen som utvikles i disse prosjektene. Dette skal forsterke virkningene av Horisont 2020-prosjektene i Norge, noe som forventes å gi positivt utslag på forskningmiljøene, samfunnsliv og næringsliv.

Den totale rammen for Forskningsrådets utlysning er på 29 millioner kroner. Søknadene anbefales å ligge innenfor rammen av 0,5–1,0 millioner kroner per prosjekt, med en varighet på 1–2 år per prosjekt.

For at ordningen ikke skal falle under EUs regelverk for statsstøtte, settes det et tak på 200 000 euro utbetalt i løpet av en treårsperiode.

Hvem kan søke?

Ordningen er rettet mot en avgrenset søkergruppe. Denne består av norske deltagere som har en sentral rolle i et Horisont 2020-prosjekt. Ordningen er åpen for søkere fra alle sektorer. Midlene skal ikke være en tilleggsfinansiering av aktivitetene i Horisont 2020-prosjektet, men benyttes til selvstendige aktiviteter.

Legg merke til at det kun er mulig å søke om økonomisk støtte til ett forsterkningsprosjekt per Horisont 2020-prosjekt. Der det er flere norske aktører involvert i samme Horisont 2020-prosjekt, forutsetter Forskningsrådet at det sendes inn en samlet søknad om støtte til forsterkningsprosjekt.

Merk at søknaden om forsterkningsprosjekt må sendes inn før starten på siste år i Horisont 2020-prosjektet.

Hva kan du søke om støtte til?

Godkjente aktiviteter i forsterkningsprosjektet kan være:

  • etablering og drift av nasjonale nettverk i forbindelse med et Horisont 2020-prosjekt
  • tilknytning av flere norske partnere til arbeidet i et Horisont 2020-prosjekt
  • deltakelse på spesifikke konferanser med relevans for et Horisont 2020-prosjekt
  • ekstra innsats for å formidle resultatene fra et Horisont 2020-prosjekt, f.eks. ved å arrangere workshops, produsere formidlingsmateriell osv.
  • eventuelle andre aktiviteter som øker nytten ved deltakelse i et Horisont 2020-prosjekt

Godkjente kostnader er aktiviteter og direkte utgifter knyttet til aktivitetene som nevnes over. Det er mulig å søke om inntil 100 prosent av budsjetterte prosjektkostnader i økonomisk støtte.

Søknadsfrist: 25. september 2019, kl. 13.00.

Les mer om Forskningsrådets utlysning av midler her.