Smarte mellomstore byer

Smart Cities er en stor EU-satsing på innovasjon innenfor Horisont 2020-programmet. Målet er å lage strategier som søker å gjøre byer mer energieffektive, både innenfor samferdsel, boliger og administrasjon. Dette blir sett på som nødvendig for å takle aktuelle utfordringer som klima, demografi, urbanisering og økonomisk vekst.

Bilde: Eureka Smart Cities.

Bilde: Eureka Smart Cities.

Smarte strømnett og interoperabilitet blir fremhevet som viktige hjelpemidler for smarte byer. Det er viktig å dele informasjon og løsninger på områder hvor lokale beslutninger påvirker samfunnet som helhet. Byer trenger et nettverk for erfaringsutveksling, dette kan gi mulighet for sammenligning, samt at det kan skape både konkurranse og samarbeid.

På nasjonalt plan er det lagt stor vekt på energieffektivisering. De borgerlige partiene har kommet med forslag om en ny lov som vil forby salg av bensin og dieselbiler etter 2025. Det arbeides også med en nasjonal plan om ladepunkter. Politiske insentiver er viktige og nødvendige, men ikke tilstrekkelige. Energieffektivisering krever støtte fra byer.

Stavanger smart city

Stavanger er den eneste byen i Norge som deltar i et smart city-prosjekt. Sammen med britiske Manchester og nederlandske Eindhoven har de gått sammen om prosjektet «Triangulum» som skal utvikle smarte løsninger innen mobilitet, energi og IKT. Prosjektet går fra 2015 til 2019 og skal bidra til å skape framtidige bærekraftige byer i Europa. Prosjektet får totalt 200 millioner norske kroner i støtte fra Horisont 2020.

Smarte Trondheim

Lokalt har Trondheim veldig ambisiøse klimamål. De ønsker å redusere klimagassutslippene med 80 prosent innen 2030 og har satt i gang en rekke tiltak for å oppnå den energieffektiviseringen som dette krever.

Trondheim deltar i et EU prosjekt, Nearly Zero energy Neighborhoods (ZenN), og et “Solution Proposal” om First Orientations on Automated Modes of transport (FOAM). Men Trondheim har fortsatt ikke inngått noen forpliktelser under smart cities. Trondheim kommune er nå i ferd med å utvikle en ny smart city-søknad.

Trondheim deltar i flere andre prosjekter som gjør dem sentrale for klima- og samfunnsutviklingen, både nasjonalt og internasjonalt. Et eksempel er at fem av de åtte nye forskningssentrene for miljøvennlig energi har havnet i Trondheim, hos henholdsvis NTNU og SINTEF.

Kartet viser den planlagte strekningen og energitilførselen. Bilde: NORDREGIO.

Kartet viser den planlagte strekningen og energitilførselen. Bilde: NORDREGIO.

Et annet eksempel er Interreg-prosjektet Green Highway, som er et samarbeid mellom Trondheim, Sundsvall og Östersund. Prosjektet går ut på å skape en reisevei fra sjø til sjø mellom Norge og Sverige der mennesker reiser og gods transporteres uten fossile brennstoff.

Videre har Trondheim inngått en bymiljøavtale med Sør-Trøndelag Fylkeskommune og staten som gjelder fram til 2023.  Bymiljøavtaler er samarbeid mellom staten, fylkeskommunene og kommunene med mål om at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange. Trondheim kommune forplikter seg til å satse på kollektivtransport, sykkel og gåing, inkludert Superbuss, mot at de får dekket en større del av driftskostnadene til kollektivtransport enn det de gjør i dag.