SINTEFs engasjement i Horisont 2020

schmokkSINTEF, Skandinavias største uavhengige forskningsinstitusjon, er en av partnerne i nettverket Horisont 2020-Trøndelag. SINTEF bidrar inn i nettverket med kontakt opp mot verdifulle europeiske nettverk, samt lang erfaring med deltakelse i EU-prosjekter. SINTEF motiveres av tilgangen til en utvidet regional kontaktflate, da de ønsker å få med seg nye bedrifter og offentlige virksomheter inn i prosjektsamarbeid i Horisont 2020. Deres solide erfaring med å utvikle gode EU-prosjekter, vil være et viktig bidrag inn i Horisont 2020-Trøndelag og vårt arbeid med å mobilisere og kvalifisere til trøndersk deltakelse i EU-prosjekter.

I EUs forrige rammeprogram (FP7) mottok norske aktører 6,5 milliarder kroner, hvorav SINTEFs prosjekter fikk tildelt rundt 940 millioner kroner, fordelt på 184 prosjektdeltakelser. SINTEF satser nå tungt på deltakelse i Horisont 2020 i perioden 2014-2020, og stiftelsen har allerede fått inn rundt 94 millioner kroner fordelt på 16 prosjekt.

I nåværende programperiode har regjeringen satt et mål om at Norge skal hente inn to prosent av midlene i Horisont 2020, og så langt har norske søkere allerede fått tildelt 1,87 prosent. SINTEF er foreløpig den største norske aktøren i Horisont 2020. Stiftelsen SINTEF omfatter åtte institutt, og blant disse er også to med på listen over de 20 største deltakerne: SINTEF Energi og MARINTEK.

En tøffere start enn planlagt

På Forskningsrådets hjemmesider kan du lese om hvordan SINTEFs første år med Horisont 2020-søknader ikke har svart til forventningene. Dette er grunnet det nye programmets struktur med større fokus på innovasjon og impact – altså hvordan resultatene av forskningen skal brukes videre for å kunne svare til utfordringene og behovene Europa står ovenfor. Horisont 2020 skiller seg fra 7.rammeprogram i den forstand at alle prosjekt som får tildelt midler skal hjelpe Europa frem mot målsetningene i Europa 2020-strategien. Dette gjør at det stilles høyere krav til hvordan forskningsprosjektene skal ha en reell effekt (impact), og en plan for hvordan resultatene fra prosjektet skal utnyttes.

Utfordringen ved å beskrive impact i prosjektforslagene, er noe Forskningsrådet nå ser nærmere på. De skal blant annet arrangere kurs 27. august i Oslo, med fokus på impact-delen av søknadene. Dette kurset kan du lese mer om og melde deg på her.

 

SINTEF som strategisk samarbeidspartner

Horisont 2020 har en tendens til å prioritere større prosjekter, og samarbeid med erfarne institusjoner som SINTEF kan derfor være fordelaktig for mindre bedrifter som ønsker å delta i H2020-prosjekt. Tverrsektorielt samarbeid vektlegges i Horisont 2020, både nasjonalt og internasjonalt. SINTEF har solid erfaring med prosjektdeltakelse og søknadsprosesser, og kan bidra med mye god kompetanse her. SINTEF representerer en fremragende innovasjonseffekt, og er en aktør Trøndelag kan være svært stolte av. SINTEF er også en kunnskapsrik og erfaren partner i Horisont 2020-Trøndelag.

 

Forskningsinstitutt som SINTEF kan også få nasjonal tilleggsstøtte i EU-prosjekter. STIM EU-ordningen i Forskningsrådet er et tiltak for å stimulere til økt deltakelse blant forskningsinstitutt inn i Horisont 2020, samt styrke det tverrsektorielle samarbeidet mellom forskningsinstituttene og næringslivet. Støtten fra STIM EU skjer på grunnlag av prosjektstøtte fra EU. Her får forskningsinstituttene 33,3 % i påslag for hver krone de henter i finansiering fra Horisont 2020. Institutter som samarbeider med næringslivet, offentlig sektor og institutt med koordinatoransvar får ytterligere påslag.  Ordningen er viktig for at SINTEF skal kunne øke innsatsen inn mot H2020, og motiverer til å skape gode samarbeidskonstellasjoner på tvers av sektorer.

 

Driver påvirkningsarbeid på energifeltet

Unni Merete Steinsmo, avtroppende konsernsjef ved SINTEF, er valgt inn som talskvinne for forskningsinstitusjonene i European Energy Research Alliance (EERA). Her deltar SINTEF i 16 forskjellige joint programmes (JP). I joint programmes under EERA samarbeider en forskningsinstitusjon med en annen europeisk institusjon, hvor de har felles prioriteringer og felles forskningsprosjekt. SINTEF deltar i 14 JPer, hvor de er delprosjektledere i åtte og leder ett;  Carbon Capture and Storage. Samarbeid mellom forskningsinstitusjoner er viktig, og forskningsdirektør i SINTEF Energi Petter Støa skriver i et blogginnlegg på SINTEFs sider at JP-ene har utviklet seg til å bli gode arenaer for å påvirke agendaer og forme nettverk for prosjektsøknader. Dette samarbeidet mellom forskningsinstitusjoner under EERA er med på å bringe Europa nærmere Europa 2020-målene for klimautslipp, fornybar energi og energieffektivitet.

Vi har tidligere skrevet en sak om forskningsdirektør Marie Bysveen i SINTEF Energi som sitter i rådgivningsgruppen for energi (AGE) og gir råd til EU-Kommisjonen. Les mer om hennes arbeid her.

Denne saken er skrevet av Sunniva Tusvik for Horisont 2020 Trøndelag.