Program og påmelding: Europadagene 2022

Europadagene 2022
Fremtidens transport, mobilitet og samferdsel i Trøndelag og Europa

1.-2. juni 2022


Gratis påmelding her

Trøndelags Europakontor og samarbeidspartnere ønsker velkommen til Europadagene 2022. Tema for Europadagene blir fremtidens mobilitet, transport og samferdsel i Trøndelag og Europa. Arrangementet vil foregå over to dager på Scandic Lerkendal i Trondheim.

Bakgrunn for konferansen:

EU har satt seg mål om at Europa skal bli et klimanøytralt kontinent innen 2050. Denne ambisjonen skal nås og støttes opp om gjennom flere delmål, inkludert at utslipp av klimagasser reduseres med 55% i 2030, sammenlignet med 1990-nivået. Norge deler disse målsetningene. I EU kommer mellom 20 og 25% av utslippene fra transportsektoren, samtidig har transportutslipp økt siden 1990, mens utslipp i andre sektorer jevnt over har sunket. I Norge utgjør transport omtrent en tredjedel av de totale utslippene. Samtidig har Trøndelag Fylkeskommune et uttalt mål om å bli en klimanøytral region allerede i 2030, inkludert innen transport. Om vi skal nå klimamålene er det derfor behov for radikale adferdsendringer og omstilling.

Hvilke grep må tas, hvilke endringer kommer og hvordan vil omstillingen påvirke samfunnet? For at forvaltningen i Europa og Trøndelag skal nå sine mål må også løsningene gjennomføres og utvikles lokalt. Hva betyr dette for aktørene, tilbydere og brukere i en region som Trøndelag, både fra et by- og distriktsperspektiv?

Med utgangspunkt i de europeiske og trønderske ambisjonene og målsetningene vil Europadagene 2022 ta for seg noen av de utfordringene og mulighetene fremtidens mobilitet byr på. Arrangementet vil også se nærmere på hvilke styrker og fortrinn trønderske aktører allerede besitter, og hvordan EU-forskning kan bidra til grønnere og smartere mobilitet i Trøndelag.


Dag 1 vil øke kunnskap og bevisstgjøring rundt aktuelle strategier og pågående omstillinger i Europa og Trøndelag. Disse byr på både utfordringer og nye muligheter for hele samfunnet, inkludert næringsliv, offentlig sektor, FoUI-sektoren og enkeltpersoner.

Dag 2 arrangeres av Horisont Trøndelag, og fokuserer på EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa, og de mulighetene dette programmet byr på for trønderske aktører. Under dag 2 vil det også arrangeres prosjektverksted.

Arrangementet vil se nærmere på spørsmål som:

 • Hvorfor og hvordan skal transportsektoren omstilles?
 • Hvordan ser fremtidens mobilitet ut i Trøndelag?
 • Hvilke styrker og fortrinn besitter trønderske aktører allerede?
 • Hvordan kan EU-forskning bidra til grønnere og smartere mobilitet i Trøndelag?

 

Program
Dag 1:

Kl. 10.00

   Kaffe og registrering

Kl. 10.30

   Arrangementet åpnes

 

Hvorfor og hvordan skal transportsektoren omstilles?

Kl. 10.50

   Veien mot klimanøytral transport og mobilitet: hvilke rammer setter EU?

Kl. 11.05

   Klarer vi å nå målene? – Et situasjonsbilde for Trøndelag

Kl. 11.30 – Lunsj

Kl. 12.30 – Kan Trøndelag lede an som tilrettelegger for fremtidens mobilitet og persontransport?

 • Skalerbare og replikerbare e-MaaS-løsninger
 • Autonome løsninger i et moderne mobilitetssystem
 • Smart og grønn mobilitet for distriktsområder
 • Marked, betalingsvilje og forretningsmodeller

Innleggene etterfølges av en paneldebatt.

Kl. 13.30 – Pause

Kl. 13.50 – Varetransport i et nullutslipps-samfunn

 • Energi, elektrifisering og infrastruktur, hva må egentlig til?
 • Grønn og ren luftfart
 • Fremtidens havner og skipsfart
 • Grønn transport på vei og bane

Innleggene etterfølges av en paneldebatt.

Kl. 14.50

   Informasjon og orientering om europeiske forsknings- og innovasjonsmuligheter

Kl. 15.00

   Avslutning

 

Dag 2:

Hvordan kan EU-forskning bidra til grønnere og smartere samferdsel i Trøndelag?

Kl. 09.30

   Velkommen og registrering

Kl. 10.00

   Åpning av dag 2

Kl. 10.05

   Horisont Europa og muligheter innen transport, mobilitet og samferdsel

Kl. 10.50

   Spørsmålsrunde

Kl. 11.05

   Pause

Kl. 11.20

   Horisont Trøndelag-nettverket som hjelpemiddel og regional lagbygger

Kl. 11.30 – Lunsj

 

Kl. 12.30 – Prosjektverksted:

Under prosjektverkstedet vil vi jobbe opp mot konkrete utlysninger. Mer info kommer snart.        Prosjektverkstedet er åpent for forskere, næringslivsaktører, innovatører og ansatte i offentlig sektor som    jobber opp mot relevante tematikker.

Kl. 15.15

   Avslutning

 


Meld deg på her.

Programmet vil oppdateres med innledere fortløpende.
Vi tar forbehold om enkelte endringer i programmet.