Invitasjon til forum om sirkulærøkonomi og kulturarvturisme

Ønsker du å bli med på å søke om EU-midler til et offentlig-privat samarbeid om sirkulærøkonomi eller kulturarvturisme? Hold av tirsdag 28. mai kl. 10.00-13.00! Horisont Trøndelag inviterer til forumsmøte i Rådhuset i Trondheim, for å diskutere mulige EU-søknader.

Forumets formål er å avklare interessen blant trønderske aktører for å søke på utvalgte utlysninger fra Horisont 2020. Vi tror forumet vil være av interesse for kommuner, fylkeskommunen, næringsliv, forskere, samfunnsvitere og andre aktører som er ønsket som partnere i disse utlysningene.

Under forumet vil det arbeides med tre utlysninger fra Horisont 2020, som vi tror vil vekke stor interesse i Trøndelag vedrørende sirkulærøkonomi, bioøkonomi og kulturarvturisme. Alle de tre utlysningene har søknadsfrist i 2020.

Utlysning 1 (CE-SC5-25-2020): Understanding the transition to a circular economy and its implications on the environment, economy and society.

Hovedutfordring: Utforme kunnskap om hvilken betydning overgangen til en sirkulær økonomi og dens positive/negative innvirkning på miljø, økonomi, samfunn og helse har for utvikling og tilpasning av ulike tilnærminger, inkludert politiske tiltak for overgangsordninger.

Utlysning 2 (FNR-15-2020): Pilot circular bio-based economy cities: sustainable production of biobased products from urban biowaste and wastewater.

Hovedutfordring: Byer må i større grad inkludere produksjon av innovative, biobaserte produkter fra bioavfall og avfallsvann i sine strategier for urban sirkulær økonomi. En pilotgruppe på 10 europeiske byer skal utforme og lansere strategi for biobasert sirkulærøkonomi i byer.

Utlysning 3 (TRANSFORMATIONS-04-2019-2020): Innovative approaches to urban and regional development through cultural tourism

Hovedutfordring: Det er et betydelig kunnskapsgap i tilgang på data om fenomenet kulturarvturisme, samt forståelsen av dens bidrag til kulturell “europeisering” og sosioøkonomisk utvikling i Europa.

Partnerne i Horisont Trøndelag er SINTEF, NTNU, Nord universitet, Trondheim kommune, Innovasjon Norge, Trøndelag fylkeskommune, Trøndelag Forskning og Utvikling og Trøndelags Europakontor.

Deltakelse er gratis.

Påmelding innen fredag 24. mai. Følg denne lenken for påmelding.

– Endelig program kommer snart!