Hvem deltar i Helse-delen av Horisont 2020?

Tall fra CORDIS (Kommisjonens database for forsknings og innovasjonsresultater), viser at Norge foreløpig har 28 prosjekter innenfor samfunnsutfordring 1: Helse, i Horisont 2020.  Til sammen deltar 31 ulike aktører i disse prosjektene.

Forskningsrådet har samlet statistikken for Norge i denne grafen, som viser aktører med høyest deltakelse:

unnamed

Kilde: Norges Forskningsråd

Av disse prosjektene har fem norsk koordinator: To fra NTNU, ett fra UiB og to bedrifter finansiert av SMB-instrumentet.

Forskningsrådets egen deltakelse er gjennom seks såkalte ERA-NET Cofunds. Dette instrumentet under Horisont 2020, er utformet for å støtte offentlig-offentlig samarbeid. Målet er å samordne ulike lands nasjonale forskningsprogrammer innen utvalgte områder med høy europeisk merverdi og relevans for Horisont 2020 (helse er et av disse). I disse prosjektene legges midler fra EUs rammeprogram i en felles pott sammen med midler fra de nasjonale forskningsrådene.

Full oversikt over de ulike prosjektene finner du på CORDIS, ved å søke opp program (H2020, Health), tema, land, prosjekter m.m.