Engasjerte deltakere i dialog under forum om kulturarvturisme

Gjennom en ny Horisont 2020-utlysning tar EU sikte på å bidra til løsning av felles utfordringer innenfor kulturarvturisme i Europa. Dette ved å støtte opp under europeisk samarbeid, nytenking og innovasjon. Utlysningen sto i fokus når aktører fra trøndersk offentlig sektor, næringsliv og FoU-miljø tok turen til Statens Hus i Trondheim for å delta på Horisont Trøndelag sitt forum om kulturarvturisme.

En sentral utfordring nevnt i utlysningen, er at kulturnæringens fulle innovasjonspotensial fremdeles ikke er fullverdig utforsket og utnyttet, selv om kulturarvturisme i sin natur innbyr til grenseoverskridende, regionalt og lokalt samarbeid. Problemstilling er høyst relevant for kulturregionen Trøndelag, hvor det oppfattes som naturlig å styrke det lokale og regionale samarbeidet innenfor kulturarvturisme i tiden frem mot nasjonaljubileet i 2030. Dersom man kan forberede regionen på markeringen gjennom å bygge kunnskap sammen med europeiske partnere, vil dette kunne være verdifullt for så vel Trøndelag som andre regioner med lignende behov.  

Under kulturarvforumet ble det lagt stor vekt på dialog, erfaringsutveksling og idemyldring mellom de i alt 23 aktive deltakerne. Kunsthistoriker Daniel Johansen ledet forsamlingen gjennom forumsmøtet på en glimrende måte. Øydis Hagen, nasjonal kontaktperson i Horisont 2020 ved Norges Forskningsråd, bidro gjennom å presentere den utvalgte utlysningen for deltakerne, og gi nyttige tips til søknadsskriving. Deltakerne benyttet seg av anledningen til å spørre Hagen om erfaringer fra tidligere Horisont 2020-prosjekter, i tillegg til detaljer ved EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Hagen delte sin kunnskap med forsamlingen på motiverende og oppklarende vis. 

Birgitte Dillan fra Trøndelag fylkeskommune bidro videre med å redegjøre for strategier og satsinger innenfor kulturarvturisme i Trøndelag. Hun inspirerte til en interessant diskusjon om hvorvidt de regionale ambisjonene knyttet til kulturarvturisme samsvarer med den utvalgte Horisont 2020-utlysningen. Hvordan kan trønderske aktører lykkes med en søknad om støtte til realisering av et innovasjonsprosjekt? Kan deltakelse i et europeisk innovasjonsprosjekt styrke lokalt og regionalt samarbeid innenfor kulturarvturisme i Trøndelag?  

Det regionale EU-nettverket Horisont Trøndelag ser frem imot å følge opp innspillene og initiativene fra forumet videre.

Dialog, erfaringsutveksling og idemyldring mellom forumets deltakere. Foto: Horisont Trøndelag.