Dette er «Horisont 2020 – Trøndelag»

 

H2020-trondelag_logo

Nettverksmedlemmer_logo

Med støtte fra Norges forskningsråd, har vi opprettet et helt nytt EU-nettverk i Trøndelag: «Horisont 2020-Trøndelag». Nettverket er en del av regjeringens satsing på økt norsk deltakelse i verdens største forsknings- og innovasjonsprogram – Horisont 2020.

«Horisont 2020-Trøndelag» vil ha med deg på laget!

Trøndelags Europakontor er koordinator for «Horisont 2020-Trøndelag», en ny regional møteplass for innovative bedrifter, samfunnsaktører og forskningsmiljøer med internasjonale ambisjoner. Dette er ett av åtte EU-nettverk som er finansiert av Forskningsrådet, og som er planlagt å gå over tre år. De som står bak nettverket er Trøndelags Europakontor, SINTEF, NTNU, NHO Trøndelag og Innovasjon Norge.

Målet med EU-nettverkene er å bidra til økt mobilisering og deltakelse fra norsk side i EUs program for forskning og innovasjon – Horisont 2020 (H2020). Gjennom økt kompetanse, bedre samarbeid mellom nøkkelaktører, læring og deling av “good practice” og utvikling av allianser, skal nettverkene hjelpe norske aktører med å kvalifisere seg til H2020-deltakelse. Samtlige nettverk mottar inntil 500.000 kroner per år fra Forskningsrådet til etablering og drift av nettverket. I tillegg bidrar Forskningsrådet med faglig støtte gjennom de nasjonale kontaktpunktene (NCP) og de regionale representantene.

 

Samarbeid er nøkkelen til suksess 

«Horisont 2020-Trøndelag» har fokus på å mobilisere og profesjonalisere utvalgte målgrupper til H2020-deltakelse. Tverrsektorielt samarbeid vektlegges i H2020, og i Trøndelag finnes det mange muligheter for forskning, innovasjon og verdiskaping i skjæringspunktet mellom forskningsmiljøene, næringslivet og offentlig sektor. Det er et mål for nettverket å koble bedrifter og offentlige virksomheter, som viser innovasjonstrang og modenhet for deltakelse, med relevante forskermiljø i regionen.

For å lykkes i arbeidet med å mobilisere og kvalifisere utvalgte målgrupper til H2020, vil det bli viktig å se sammenhengen mellom kompetansen og teknologien vi allerede har i regionen, og de prioriteringene som pekes ut i H2020.

Nettverksmedlemmene har kunnskap om prosjektutvikling, samt solid erfaring med EU prosjektdeltakelse og -ledelse. Denne kompetansen ønsker vi å samkjøre og tilby til regionale aktører. Det finnes allerede en rekke tiltak i Trøndelag rettet mot økt kompetanse og deltakelse i EU-prosjekter.  “Horisont 2020-Trøndelag” ser viktigheten av å skape synergier med eksisterende initiativ i regionen. Ved å spille på hverandres erfaringer og samkjøre planlagte og nye aktiviteter, ønsker vi å skape en naturlig møteplass i regionen.

I løpet av 2015 vil vi tilby ulike aktiviteter for å øke H2020-kompetansen blant interesserte aktører i Trøndelag.

 

Kommende aktiviteter:

Her finner du fullstendig kalenderoversikt.

Sett av datoen! Første samling «Horisont 2020-Trøndelag», 10.juni i Trondheim

I tillegg til å introdusere nettverket, ønsker vi å bli kjent med deg, din kompetanse og dine behov, for å kunne hjelpe din bedrift/organisasjon til å lykkes med internasjonale ambisjoner. Vi ønsker å styrke nettverket gjennom deltakernes tilbakemeldinger og planlegge kommende aktiviteter i Horisont 2020-Trøndelag, basert på disse.

Målgruppe: Vi inviterer innovative bedrifter med interesse for deltakelse i EU-prosjekter. I tillegg inviteres regionale forskningsmiljø og offentlige virksomheter.

Invitasjon med program og påmeldingslink sendes ut.

Forskningsrådets prosjektutviklingskurs Horisont 2020, 12.juni i Trondheim

Norges Forskningsråd inviterer til kurs i prosjektutvikling for aktører som planlegger å søke EU-midler. Kursleder er Joe Gorman fra SINTEF som har lang erfaring i rollen som koordinator, partner og prosjektutvikler i H2020.

Målgruppe: Aktører fra næringslivet, offentlig sektor og forskningsmiljøer

Påmelding og tentativt program finner du her.

 

Bakgrunnen for EU-nettverkene

I løpet av syv år skal H2020 dele ut €75 milliarder til forsknings- og innovasjonsprosjekter. Den norske regjeringen har satt et mål om å hente hjem to prosent av de totale midlene – en ambisjon som vil kreve en økning i deltakelsesnivået på i overkant av 60 prosent sammenlignet med 7. rammeprogram. Samtidig er det viktig å peke på at deltakelse ikke bare handler om penger. H2020 åpner for tilgang på fremragende kunnskap på internasjonalt nivå og viktige nettverk. Samtidig er økt deltakelse med på å heve nivået på norsk forskning, bidra til å finne løsninger på våre største samfunnsutfordringer, samt øke konkurranseevnen for norsk næringsliv ved å skape nye produkter og tjenester for et internasjonalt marked.

Som et ledd i å øke norsk deltakelse i programmet, er mobiliseringsarbeidet til programmet trappet opp, og Forskningsrådet har initiert en rekke ordninger. Støtte til etablering og drift av de åtte EU-nettverkene, er et av innsatsområdene for å nå regjeringens to-prosentmål for H2020.

Den fullstendige listen over EU-nettverkene finner du her.

Du kan du lese mer om Forskningsrådets virkemidler for økt deltakelse i H2020 her.

offisiell logo NFR_logo_Bm_rgb «Horisont 2020-Trøndelag» finansieres av Forskningsrådet. Forskningsrådet bidrar også faglig gjennom de nasjonale kontaktpunktene (NCP) og de regionale representantene.

 

Denne artikkelen er skrevet av Thea Forsberg, og ble også publisert på Trøndelags Europakontors nettside